പ്രതിജ്ഞ

ഒരു നേരം മിണ്ടാതിരിക്കാം. വീണ്ടും മിണ്ടാതിരിക്കാം
പല വട്ടം മിണ്ടാതിരിക്കാം.
പക്ഷെ മരണം വരെ മാത്രം.
അതു കഴിഞ്ഞാൽ മിണ്ടില്ല, തീർച്ച. എന്റെ പ്രതിജ്ഞ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s